1. услови

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији (у даљем тексту: установа), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.
Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.
Право на смештај имају кандидати из ст. 1, 2. и 3. ове тачке конкурса који испуњавају следеће услове:
1) студенти високошколских установа првог степена студија:
– основне академске студије,
– основне струковне студије,
2) студенти високошколских установа другог степена студија:
– дипломске академске студије – мастер,
– специјалистичке струковне студије,
– специјалистичке академске студије,
3) студенти високошколских установа трећег степена студија
– докторске студије;
4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,99/14,45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и студенти основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета у ограниченом трајању по истеку редовног трајања студија према члану 30. Закона о измени и допуни Закона о високом образовању (продужена година);
5) студенти први пут уписани на други степен студија (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;
6) студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригинал-ном документацијом односно овереним фотокопијама.

Translate »