2. документација

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну документацију:

– пријаву на конкурс,
– уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије и сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године основних студија,
– потврду са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:
• просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија и интегрисаних академских обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;
– уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте I године другог степена студија и специјалистичких струковних студија;
– уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија – за студенте I године трећег степена студија;
– уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
– За студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.
– Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати за пријем у установе: СЦ Београд (осим студената I године основних студија) и СЦ Косовска Митровица – подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студирају. Студент приликом усељења у установу доставља потврду високошколске установе, потписану од стране одговорног лица, да се у текућој школској години његово студирање финансира из буџета Републике Србије.

Кандидати за пријем у установе: СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак – подносе пријаву с потребном конкурсном документацијом служби смештаја наведене установе. Пријаву на конкурс студент преузима у служби смештаја СЦ, а исту попуњава и оверава на високошколској установи одговорно лице.

Translate »