Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Обавештење о обавези пријаве боравка за студенте који нису држављани Републике Србије

Поштоване колегинице и колеге,

Добили смо допис од Министарства унутрашњих послова, Полицијске управе у Новом Саду из Одељења за странце и сузбијање ирегуларних миграција. У документу се скреће пажња студентима који нису држављани Републике Србије на обавезу пријаве боравка:

Положај странаца у Републици Србији, регулисан је Законом о странцима („Службени гласник РС“, број 24/2018 и 31/2019“) у коме је дефинисан сам појам „странца“ а то је свако лице које нема држављанство Републике Србије.

Прописани основи боравка странаца садржани су у члану 39. и 40. Закона о странцима.

Странци у Републици Србији могу да бораве на краткотрајном боравку, боравку по основу визе за дужи боравак, привременом боравку и сталном настањењу.

1) Краткотрајни боравак странца је боравак без визе до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка (уколико међународним уговором није другачије одређено). Обавеза пријаве ове врсте боравка јесте на студентским домовима као правним лицима.

2) Привремени боравак је дозвола боравка странца у Републици Србији и може да се одобри странцу који намерава да борави у држави дуже од 90 дана, по разним основама а један од ових основа јесте и школовање, односно студирање, учешће у програмима међународне размене ученика и студената и по основу специјализације, стручне обуке или праксе (члан 47., 48., 49. и 50. Закона о странцима). Да би странац добио одобрење за привремени (дуготрајнији) боравак (члан 41. Закона о странцима) неопходно је да поред важеће пријаве краткотрајног боравка, поднесе захтев за привремени боравак у седишту Полицијске управе у Новом Саду, Булевар Краља Петра I, број 11, у Одељењу за странце и сузбијање ирегуларних миграција.
Обавеза регулисања ове врсте боравка јесте на странцима, који су дужни да свој боравак регулишу сходно Закону у странцима, како не би свесно учинили прекршај у смислу да у држави бораве незаконито.

Наведена обавеза не односи се на студентску популацију која има двојно држављанство регулисано билатералним међудржавним споразумима (нпр. држављанство Републике Србије и Републике Хрватске, Републике Србије и Босне и Херцеговине…).