Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

План интегритета

СЦНС

Дана 22.03.2013.г Установа студентски стандард „Студентски центар Нови Сад“ из Новог Сада усвојила је План интегритета.
Лице задужено-одговорно за спровођење Плана интегритета је Петровић Небојша, заменик директора установе.
План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхватљивим поступцима у циљу одржања и побољшања интегритета установе кроз поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне праксе.

1.) Одлука о усвајању Плана интегритетa
2.) Одлука о именовању радне групе за израду Плана интегритета
3.) Закључни извештај радне групе за израду Плана интегритета

Списак закона, подзаконских и интерних аката:

I – ЗАКОНИ
– Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 93/12);
– Закон о утврђивању надлежности АПВ („Сл. гласник РС“ бр. 67/12);
– Закон о буџету РС за односну годину (календарску);
– Закон о буџету АПВ за односну годину (календарску);
– Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС“ бр. 18/10);
– Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 83/05);
– Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 99/11);
– Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр 72/11);
– Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 93/12);
– Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 54/09);
– Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 93/12);
– Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 93/12);
– Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 57/12);
– Закон о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 88/10);
– Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“;
– Закон о становању („Сл. гласник РС“ бр. 99/11);
– Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (сл.гл.рс 36/2009 од 15.5.2009);
– Закон о запошљавању странаца из 1978 год;
– Закон о буџетским корисницима и финансијском пословању
– Конвенција УН против корупције;
– Закон о агенцији за борбу против корупције „Служ. гласник РС бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС
– Национална стратегија за борбу против корупције („Служ. гласник РС 109/2005)

II – ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
– Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 12/06);
– Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 11/12);
– Уредба о количини расхода на који се не плаћа порез на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 124/04);
– Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 27/96);
– Списак директних и индиректних корисника средстава буџета РС („Сл. гласник РС“ бр. 103/11);
– Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Сл. гласник РС“ бр. 36/10);
– Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Сл гласник РС“ бр. 29/11);
– Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда /“Сл. гласник РС“ бр. 07/10);
– Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“ бр. 99/12);
– Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/12);
– Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. гласник РС“ бр. 24/00);
– Решење Министарства просвете и науке о утврђивању цена смештаја и исхране у установама студентског стандарда који се финансирају из буџета РС (бр. 451-02-3406/2011-05 од 03.10.2011. г.);
– Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Сл. гласник РС“ бр. 67/11);
– Апропријације за одређене намене (пројекте) везане за капитално и инвестиционо одржавање и набавку опреме а које се додељују Установи из буџета РС и АПВ у односној години;
– Уредба о изменама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама-у студентском стандарду, (сл. гл. рс 44/2008);
– Уредба о припреми кадровског плана у државним органима (сл.гл.рс. бр. 8/2006);
– Посебни колективни уговор о измени посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда, чл 4 (10.6.2009. важи до 14.2.2013.);
– Смернице за израду плана интегритета Агенције за борбу против корупције од 29.10.2010.г.;
– Правилник о поклонима функционера Агенције… у примени од 1.1.2012.г.;
– Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију Директор Агенције од 26.07.2012.г.;
– Правилник о регистру функционера и регистру имовине Директор Агенције у примени од 1.1.2012.г.;
– Директива за уређење процедура о интерним контролама и интерним контролним поступцима Директор Агенције од 21.4.2011.

НАПОМЕНА: У загради су дати само бројеви „Сл. гласника РС“ у којима је објављена задња измена.

III – ИНТЕРНИ АКТИ
– Статут (УО 26.08.2010.г.);
– Правилник о организацији и систематизацији послова (УО и сагласност АПВ и РС);
– Правилник о рачуноводству (УО 28.02.2006. и 24.02.2011.г.);
– Правилник о нормативима расхода по основу кала, растура, квара и лома ( УО 14.12.2002.г.);
– Правилник о канцеларијском пословању и регистратурском материјалу (УО 22.10.2004.г.);
– Листа категорија регистраторског материјала са роковима чувања (УО 23.06.2011.г.);
– Правилник о накнади за превоз радника (УО 14.04.2006.г.);
– Правилник о начину коришћења службених возила и праћењу утрошка горива (УО 24.09.2008.г.);
– Финансијски план Установе за односну годину (усваја га УО);
– Разне појединачне одлуке УО од утицаја на финансијско пословање (нпр. додела солидарне помоћи запосленима, „8. март“ и др.);
– Упутство за обуку запослених (1.3.2011.);
– Разне појединачне одлуке директора Установе од утицаја на финансијско пословање (нпр. обавештење о продаји студентског оброка; обавештење о издавању студентских картица, прековремени рад, појединачне стимулације и сл.).

ду студентске картице
– преузимање израђених студентских картица
– продужење важења студентских картица
– пријем захтева за дупликате студентских картица
– продаја жетона за исхрану
– продаја образаца за конкурс за смештај у студентске домове
– уплата оброка

Уплата оброка:
– уплата је организована у 3 декаде (прве две декаде се уплаћују у целости – по 10 оброка, а у трећој декади је омогућена појединачна уплата)
– неискоришћени оброци у текућем месецу се аутоматски преносе на наредни месец, потребно се појавити на систему наредног месеца, и оброци из прошлог месеца постају оброци текућег месеца
– укупан број оброка који може бити активан у току месеца је једнак броју дана из тог месеца (пренешени оброци из претходног месеца + купљени оброци = активни оброци)
– ако се корисник не појави читав месец на систему, оброци се не преносе на наредни месец
– рок за трошење свих оброка је месец јул, после чега се стања на студентским картицама анулирају

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.