Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Сектор исхране

СЦНС

Подела оброка и организационе јединице

РАДНИМ ДАНОМ:
доручак: 07.00-09.00
ручак: 11.00-15.00
вечера: 17.30-20.00

ВИКЕНДОМ:
доручак: 07.00-09.00
ручак: 11.00-14.30
вечера: дели се суви оброк за време ручка

Организационе јединице-службе:
– служба исхране,
– студентски ресторани,
– служба магацина прехрамбене робе,
– служба магацина меса и прерађевина од меса.

Функција:
Сектор исхрана обавља послове исхране студената и других корисника услуга Студентског центра Нови Сад у Новом Саду који испуњавају услове одређене Законом и актима Оснивача Установе. Сектор исхране врши планирање и унапређивање исхране, припрему хране и вођење одговарајуће евиденције.

У ресторанима Студентског центра дневно се припреми и послужи око 8.000 оброка. Услугу исхране у студентским ресторанима користи око 12.000 студената.

Студентима је на располагању:
Студентски ресторан бр. 2, популаран назив „Велика менза“.

Право на регресирану исхрану имају студенти факултета и виших школа чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Студенти који сами финансирају своје школовање имају право на исхрану по економским ценама.

Право студената на исхрану:
Члан 7.
Право на исхрану од три оброка дневно имају студенти који испуњавају опште услове из члана 4. овог закона и чије пребивалиште није у месту студирања.
Право на исхрану од једног оброка дневно имају студенти који испуњавају опште услове из члана 4. овог закона и чије је пребивалиште у месту студирања.
Право на исхрану могу остварити и студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно који сами финансирају своје студије, по економској цени коју утврђује управни одбор установе студентског стандарда уз сагласност Министарства.
извод изЗакона о ученичком и студентском стандарду

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.