Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Служба смештаја - Кандидати из осетљивих друштвених група

СЦНС

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
– из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија),
– студенти без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
– из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
– из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне ма-њине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
– лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесценти – одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,
– лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
– избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
– повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте, комисија, коју сачињавају један представник Студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, односно друге релевантне здравствене установе у колико у седишту Студентског центра нема студентске поликлинике, доноси предлог посебне ранг листе са утврђеним рангом према тежини болести.

Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених кандидата и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

Телефони Службе смештаја:

Шеф службе: 021/210-2440
Референти Службе смештаја: 021/210-2441; 210-2442; 210-2443
Благајна Службе смештаја: 021/210-2444
Стручни сарадник за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте: 021/210-2445

e-mail: sluzba.smestaja@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.