Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Служба смештаја - Услови пријема

СЦНС

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији (у даљем тексту: установа), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.
Право на смештај имају кандидати из ст. 1, 2. и 3. ове тачке конкурса који испуњавају следеће услове:

1) студенти високошколских установа првог степена студија:
– основне академске студије,
– основне струковне студије,
– специјалистичке струковне,
2) студенти високошколских установа другог степена студија:
– мастер академске студије,
– мастер струковне студије,
– специјалистичке академске студије,
3) студенти високошколских установа трећег степена студија
– докторске академске студије;
4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија / продужена година /;
5) студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образова-њу („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија / продужена година /;
6) студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;
7) студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске академске студије) у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама.

Телефони Службе смештаја:

Шеф службе: 021/210-2440
Референти Службе смештаја: 021/210-2441; 210-2442; 210-2443
Благајна Службе смештаја: 021/210-2444
Стручни сарадник за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте: 021/210-2445

e-mail: sluzba.smestaja@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.