Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Служба смештаја - Поступак спровођења конкурса

СЦНС

1) Рангирање
Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установе.
Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.

2) Предност у рангирању
Када већи број студената од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има студент:
1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова;
2) који има мањи број година студирања;
3) који има већу просечну оцену;
4) који има мањи приход по члану породице.

3) Приговор
Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја уста-нове студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај студента у установи, у складу са законом.
У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.
Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.
Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.
Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10 дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс, доставе листе одговарајућој служби, односно установи студентског стандарда (СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица).
У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације вр-ши служба смештаја (СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак) одлуком директора установе формира се комисија за расподелу места. Нацрт ранг листе објављује се у року од 72 сата од дана закључења конкурса, а коначна ранг листа у законском року.
Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о студентима: јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима.

4) Одлучивање
Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима студената.
Одлука директора је коначна.
Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Телефони Службе смештаја:

Шеф службе: 021/210-2440
Референти Службе смештаја: 021/210-2441; 210-2442; 210-2443
Благајна Службе смештаја: 021/210-2444
Стручни сарадник за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте: 021/210-2445

e-mail: sluzba.smestaja@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.