Установа студентског стандарда
Студентски центар у Новом Саду
Др Симе Милошевића 4
21102 Нови Сад

Телефон: 021 458 926,
Е-маил: studentski.centar@scns.rs

Студентски центар Нови Сад

Пружање услуга смештаја и исхране студентима

Служба смештаја - Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата

СЦНС

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:

(1) за студенте I године првог степена основних студија, број бодова се рачуна по следећој формули:
– ББ = ПО x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

(2) за студенте осталих година првог степена одновних и интегрисаних академских студија (односи се и на студенте у статусу продужене године), број бодова пре-ма успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодов, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

(3) за студенте I године другог степена студија и прве године специјалистичких струковних студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број годи-на студирања; 0,8 = корективни фактор);

(4) за студенте II године другог степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена основних студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укуп-но остварених бодова; Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

(5) за студенте I године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из првог и другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

(6) за студенте II и III године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена студија и претходних година трећег степена студија; ЕСПБ = број укупно остварених бо-дова; 5 = корективни фактор, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

Корективни фактор за:
*студенте који су освојили 120 бодова до 240 ЕСПБ бодова додати … +1 бод
*студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати … +2 бода

Напомена: У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова по години студирања прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.

2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун у нето износу текуће године, и то:
(1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 1 бод;
(2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у Републици Србији – 0 бодова;

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по члану по-родице бодује се са 1 бодом.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

Телефони Службе смештаја:

Шеф службе: 021/210-2440
Референти Службе смештаја: 021/210-2441; 210-2442; 210-2443
Благајна Службе смештаја: 021/210-2444
Стручни сарадник за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте реконвалесценте: 021/210-2445

e-mail: sluzba.smestaja@scns.rs

СЕКТОРИ И СЕРВИСИ

Студентски центар Нови Сад

Студентски центар Нови Сад је установа студентског стандарда. Основне делатности Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Новом Саду, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.